Skontaktuj się z nami +48 505 308 872

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty, a nadto przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz dokonuje czynności notarialnych przewidzianych przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz przepisami innych ustaw w tym między innymi:

 1. Sporządza akty notarialne, w tym obejmujące między innymi:
  1. umowy sprzedaży,
  2. umowy darowizn,
  3. umowy o dział spadku,
  4. umowy zamiany,
  5. umowy zniesienia współwłasności
  6. umowy deweloperskie,
  7. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  8. umowy majątkowe małżeńskie,
  9. testamenty,
  10. oświadczenia o poddaniu sie egzekucji,
  11. umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, hipoteki)
  12. umowy przedwstępne,
  13. umowy warunkowe,
  14. umowy spółek
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu),
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły (w tym z ze zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, zebrań wspólników spółek osobowych oraz zebrań wspólnot mieszkaniowych)
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na zadanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.